PLIKI DO POBRANIA                                                                                                 

                                                                                                                 Gorzów Wielkopolski, 11.01.2019 r.

 

 

OGŁOSZENIE

o wszczęciu procedury dialogu technicznego poprzedzającej udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.

Rozwiązania mające na celu obniżenie mocy czynnej w obiektach CSR Słowianka

 

 

 

I          INFORMACJA WSTĘPNA

 

Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka” Sp. z o.o.

ul. Słowiańska 14

66-400 Gorzów Wielkopolski

tel. 95 733 85 00

adres strony internetowej: www.bip.slowianka.pl

Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie jest Katarzyna Chojnacka-Niklas

Zwane  dalej „Zapraszającym”

 

działając na podstawie art. 31 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych   (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwana dalej ustawą.

 

 

zaprasza do uczestnictwa w dialogu technicznym

 

w celu pozyskania informacji niezbędnych do przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla przedsięwzięcia pn.: Rozwiązania mające na celu obniżenie mocy czynnej w obiektach CSR Słowianka”

 

 

II         UCZESTNICY DIALOGU TECHNICZNEGO, WARUNKI UDZIAŁU

 

 

1. Uczestnikiem dialogu technicznego (dalej „Uczestnik”) może być podmiot, który posiada wiedzę nt. przedmiotu przyszłego zamówienia  i zapoznał się z Opisem Przedsięwzięcia na  Rozwiązania mające na celu obniżenie mocy czynnej w obiektach CSR Słowianka, który stanowi  załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

 

2. Wszystkie podmioty  posiadające doświadczenie w pracach będących przedmiotem w/w zamówienia publicznego i  zainteresowane udziałem w dialogu technicznym są proszone o zgłoszenie tego zamiaru poprzez złożenie „Wniosku o dopuszczenie do udziału w dialogu technicznym” (dalej „Wniosek”), stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia – drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. w terminie do dnia 18.01.2019 roku do godziny 12.00.

 

3. Uczestnik może brać udział w dialogu technicznym wspólnie z innymi podmiotami. W takim przypadku fakt ten należy odpowiednio zaznaczyć we wniosku.

 

 

III       CEL I PRZEDMIOT DIALOGU TECHNICZNEGO

 

Celem dialogu technicznego jest w szczególności uzyskanie informacji, które mogłyby być wykorzystane w przygotowaniu opisu zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub przy określaniu warunków umowy w postępowaniu, prowadzonym w celu udzielenia zamówienia publicznego w szczególności w zakresie rozwiązań technicznych i finansowych planowanego przedsięwzięcia.

W wyniku dialogu technicznego Zapraszający ma zamiar pozyskać wiedzę niezbędną   do sporządzenia zgodnego z Ustawą opisu przedmiotu zamówienia w kolejnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację pn.  Rozwiązania mające na celu obniżenie mocy czynnej w obiektach CSR Słowianka.

 

Zamawiający zakłada, że źródłem spłaty nakładów poniesionych przez Wykonawcę wyłonionego na realizację zadania będzie zaoszczędzona kwota w wydatkach na zakup energii elektrycznej lub innych korzyści, zgodnie z pkt 3 Opisu Przedmiotu Zamówienia.

 

IV       ZASADY PROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO

 

 1. Dialog techniczny będzie prowadzony w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie potencjalnych wykonawców i oferowanych przez nich rozwiązań. Zapraszający i  Uczestnicy dialogu technicznego zobowiązani są do postępowania w taki sposób, aby nie nastąpiło ograniczenie, utrudnienie lub uniemożliwienie udziału Uczestników, będących potencjalnymi wykonawcami w procedurach wynikających z przepisów Ustawy.
 2. Dialog techniczny będzie prowadzony do momentu, gdy Zamawiający uzyska wszelkie niezbędne informacje do sporządzenia dokumentu wskazanego w części III w zakresie wystarczającym dla wszczęcia postępowania w trybie dialogu konkurencyjnego  o udzielenie zamówienia publicznego
 3. Uruchomienie procedury dialogu technicznego następuje w dniu publikacji niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej  na stronie internetowej Zapraszającego.
 4. Planowany termin przeprowadzenia dialogu technicznego: do dnia 28.01.2019 roku.
 5. Termin, o którym mowa w pkt. 4 może ulec zmianie: skróceniu lub wydłużeniu w zależności od tego czy Zapraszający osiągnie cel  wskazany w części III ogłoszenia. O fakcie zamiany terminu Uczestnicy zostaną poinformowani za pośrednictwem strony internetowej Zapraszającego lub drogą e-mailową.
 6. Zapraszający przyjmuje zgłoszenia do udziału w dialogu technicznym na podstawie Wniosków. W dialogu technicznym mogą wziąć udział Uczestnicy, którzy spełniają warunek wskazany w II części ogłoszenia.
 7. Dialog techniczny prowadzony będzie w formie spotkań w miejscu wskazanym przez Zapraszającego.
 8. Każdy z Uczestników będzie poinformowany o terminie spotkania w formie elektronicznej – na adres wskazany we Wniosku.  Dialog techniczny prowadzony będzie w języku polskim. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski należy załączyć tłumaczenie podpisane przez Uczestnika. Jeżeli Uczestnik nie posługuje się językiem polskim, winien zapewnić tłumacza.
 9. Za udział w dialogu technicznym Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia ani zwrotu kosztów.
 10. Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest równoznaczne z udzieleniem bezwarunkowej zgody na wykorzystanie przekazywanych informacji oraz utworów stanowiących przedmiot praw autorskich (w rozumieniu  ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  (Dz U z 1994r. nr 24, poz. 83 z późn. zm.) na potrzeby przygotowania i realizacji postępowania o udzielenie zamówienia  publicznego określonego szczegółowo w niniejszym ogłoszeniu o prowadzeniu dialogu technicznego. Tym samym Uczestnicy przystępujący do dialogu technicznego automatycznie wyrażają zgodę na wykorzystanie przez Zapraszającego przekazanych informacji w treści przyszłych specyfikacji istotnych warunków zamówienia i innych dokumentów wynikających z procedur udzielania zamówień publicznych.
 11. Przystąpienie Uczestnika do dialogu technicznego jest również zezwoleniem na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów wskazanych w punkcie 11 oraz stanowi zapewnienie ze strony Uczestnika, że wykorzystanie utworów przez Zapraszającego nie będzie naruszało praw osób trzecich.
 12. W przypadku udostępnienia dokumentów stanowiących tajemnicę handlową, w każdym przypadku Uczestnik powinien wnieść stosowne zastrzeżenie dotyczące niejasności danych.

 

V         WNIOSEK O DOPUSZCZENIE DO DIALOGU TECHNICZNEGO

 

 1. Wnioski można składać zgodnie z wyborem Uczestnika w następujących  formach:
  • pisemnie – osobiście, drogą pocztową, przesyłką kurierską pod adresem: Centrum Sportowo-Rehabilitacyjne „Słowianka’ Sp. z o.o., ul. Słowiańska 14, 66-400 Gorzów Wielkopolski – sekretariat
  • drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 1. Wniosek powinien być podpisany przez osobę/y upoważnione/e do reprezentowania Uczestnika, zgodnie z formą reprezentacji Uczestnika określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Uczestnika albo przez osobę umocowaną przez osobę uprawnioną.
 2. Do wniosku należy dołączyć aktualny odpis z rejestru sądowego, inny dokument określający formę organizacyjną Uczestnika oraz pełnomocnictwo, z których będzie wynikać uprawnienie do podpisania Wniosku odpowiednio dla osób, o których mowa w pkt. 2 powyżej.
 3. Wniosek należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ogłoszenia oraz zamieścić w nim wszystkie wskazane w ogłoszeniu informacje.

 

 

VI       INFORMACJE DODATKOWE

 

 1. Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Uczestnikami dialogu technicznego ze strony Zapraszającego jest: Katarzyna Chojnacka-Niklas tel. 95 733 85 12, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 2. Niniejsze ogłoszenie nie stanowi zaproszenia do złożenia oferty w rozumnemu art. 66 Kodeksu cywilnego, ani nie jest ogłoszeniem o zamówieniu w rozumieniu  przepisów Ustawy oraz nie stanowi postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.
 3. Zapraszający zastrzega sobie prawo do zakończenia dialogu technicznego na każdym jego etapie  bez podania przyczyn.
 4. Uczestnikom dialogu technicznego nie przysługują środki ochrony prawnej, o których mowa w Ustawie.